İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Yönetmeliğine eklemeler yapıldı

- sponsorlu bağlantılar-
Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre zabıta memuru ve itfaiye yönetmeliğine eklemeler yapıldı. İşte detaylar;

ZABITA MEMURU ALIM YÖNETMELİĞİNİN BİR KISMI

“Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Atama izni ve sınav duyurusu
MADDE 13 – (1) Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için İçişleri Bakanlığından izin alınır. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz.
(2) Belediye, atama yapılacak boş zabıta memuru kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.
(3) Ayrıca belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde de son başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A, 13/B, 13/C, 13/Ç, 13/D, 13/E, 13/F, 13/G maddeleri eklenmiştir.
“Sınava kabul için ön şartlar
MADDE 13/A – (1) Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
d) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları, gerekir.
Başvuru
MADDE 13/B – (1) Başvurular şahsen yapılır.
(2) Başvuru sırasında; adaylardan EK-2’de yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı örneği ya da aslı ibraz edilmek şartıyla sureti istenir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13/C – (1) Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde ilan edilir.
(2) Sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu EK-3’te yer alan bir sınav giriş belgesi gönderilir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.
İTFAİYE ALIM YÖNETMELİĞİNİN BİR KISMI

“Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Atama izni ve sınav duyurusu
MADDE 15 – (1) Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için İçişleri Bakanlığından izin alınır. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz.
(2) Belediye, atama yapılacak boş itfaiye eri kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.
(3) Ayrıca belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde de son başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A, 15/B, 15/C, 15/Ç, 15/D, 15/E, 15/F, 15/G maddeleri eklenmiştir.
“Sınava kabul için ön şartlar
MADDE 15/A – (1) Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
d) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,
e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları,
gerekir.
Başvuru
MADDE 15/B – (1) Başvurular şahsen yapılır.
(2) Başvuru sırasında; adaylardan EK-3’te yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı örneği ya da aslı ibraz edilmek şartıyla sureti istenir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 15/C – (1) Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde ilan edilir.
(2) Sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu EK-4’te yer alan bir sınav giriş belgesi gönderilir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.

Yukarıda verilen bilgiler kısmi olup, detaylar için ilgili resmi bağlantılara gidebilirsiniz.

İtfaiye Yönetmeliği için tıklayınız.
Zabıta Yönetmeliği için tıklayınız.
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Yönetmeliğine eklemeler yapıldı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c