Jandarma Genel Komutanlığı Uzman, Mütercim ve Mühendis Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
Jandarma Genel Komutanlığı uzman, mütercim ve mühendis alımı gerçekleştirecek. işte detaylar;

1. GENEL BİLGİLER
Tablo-1 ve Tablo-2'de yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama
yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için
(22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

FAALİYET TAKVİMİ
S.
NU.
FAALİYETTARİH
1.BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI07-28 KASIM 2017
2.BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN
ADAYLARIN YAYINLANMASI
(İNTERNETTEN)
11 ARALIK 2017
3.UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI02-12 OCAK 2018
4.BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASIONAYA MÜTEAKİP
5.SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASIONAYA MÜTEAKİP
DUYURULACAKTIR
6.KAYIT KABULONAYA MÜTEAKİP
DUYURULACAKTIR
2. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.
ç. İlan edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.
d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.
ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.
i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.
3. BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:
a. Başvurular, 07 KASIM 2017 tarihinde başlayarak28 KASIM 2017 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.gov.trinternet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. Sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı aday çağrılacaktır.
b. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
c. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.
ç. Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması halinde, en yüksek puanı alanlardan başlayarak sıralanan adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayımlanan sıralarına
göre çağrılması muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından
arandıklarında kendilerine ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.
4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:
a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak
adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tabi tutulmaları mümkün değildir.
b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.
5. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLECEK
BELGE ve MALZEMELER:
Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içindediploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim
ederek getireceklerdir:
a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış
denklik belgesi eklenecektir).
b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.
c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.
ç. Tablo-1 ve Tablo-2'de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),
d. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek).
e. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.
f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecek)
g. İkametgah Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak).
ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK'dan şehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).
h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)
ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)
i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş,
j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.
6. DİĞER HUSUSLAR:
a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce açıktan devlet memur alımına ilişkin yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.
c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5 nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.
ç. Değerlendirme, seçme sınavlarından ve KPSS'den alınan notlardan elde edilen başarı puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan kadar asıl ve asıl listenin bir katı kadar yedek aday belirlenecektir. Geriye kalan adaylar kendi başarı puanlarına göre 'kontenjana giremedi' veya 'başarısız' olarak onaylatılıp (www.jandarma.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Yeterli puanı aldığı halde kontenjana giremeyen adaylar başarısız sayılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
d. Devlet memur temin faaliyet takvimi, kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.
e. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK MEMUR KADROLAR VE NİTELİKLERİ

SINIFIUNVANIDERE
CE
TERCİH EDİLECEK İLLERALINACAK
PERSONEL
MİKTARI
KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE TABAN NOTUPERSONELDE ARANILAN NİTELİKLERÖĞRENİM
DÜZEYİ
CİNSİYETİ
THSMühendis (5)8ANKARA72016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.LİSANSE / K
THSMühendis (6)8ANKARA12016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun
Olmak.
LİSANSE / K
THSMimar8ANKARA12016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)Mimarlık Lisans Programından Mezun Olmak.LİSANSE / K
GİHSUzman (10)9LİCE/DİYARBAKIR12016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme-
Ekonomi/İşletme-İktisat, İşletme-Muhasebe ve
Denetim, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve
Maliye, Muhasebe-Finansman Lisans
Programlarının Birinden Mezun Olmak.
LİSANSE / K
SİLVAN/DİYARBAKIR1
ELAZIĞ1
HAKKARİ1
ŞIRNAK2
TUNCELİ1
GİHSMütercim9ANKARA12016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Lisans
Programından Mezun Olmak. Son beş yılda YDS'den (İngilizce) en az 70 puan almış olmak.
LİSANSE / K
AHSAvukat9DİYARBAKIR12016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak. Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.LİSANSE / K
ERZURUM1
TUNCELİ1
VAN1
SHSVeteriner (2)8NEVŞEHİR12016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak.LİSANSE
Genel Toplam22
Jandarma Genel Komutanlığı Uzman, Mütercim ve Mühendis Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder