Kara Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı üzerinden verilen ilana göre kara kuvvetleri uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştur.

3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Uzman Onbaşı olarak
sadece Piyade Sınıfı Komando Branşına, Uzman Çavuş olarak ise TABLO-1’de belirtilen sınıf
ve branşlarda (en fazla 5 tercih) başvuru yapacaklardır.

Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
(a) Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi
okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki
dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış
olmak),
(3) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla
terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Kasım 2014 tarihi ve sonrasında
terhis olanlar),
(4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmibeş (25) yaşını
bitirmemiş (26 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
(5) Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
(6) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
(7) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi
kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya
ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(10) Ayrıca;
(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
- 5 -
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım
ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler
tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 

 Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını 15 Aralık 2017 tarihine kadar http://www.msb.gov.tr genel ağ
(internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar
çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk
amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. (Seçim aşamaları
tarihleri bilahare internet adresinden bildirilecek olup adayların adreslerine çağrı mektubu ve
elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son
aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve
adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.
(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.msb.gov.tr
internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet
üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır.
Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır.
Bu sebeple www.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.
(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme
yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep
telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

Burada verilen bilgiler kısmi olup, daha fazlası için buraya tıklayınız.
Kara Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder