TBMM Kamu Denetçisi Seçim İlanı

- sponsorlu bağlantılar-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Kamu Denetçisi için seçim yapılacaktır.
Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Seçimin yapıldığı tarihte 40 yaşını doldurmuş olmak.
(Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak 15.01.1978 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını yerine getirmeyenlerin aday adaylıkları düşecektir.)
c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 15.12.2017 Cuma günü saat 18:00'e kadar "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yeni Halkla İlişkiler Binası, Komisyonlar Bloğu Kat: 2, Oda No:2003 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir:
a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi
b) Özgeçmiş
c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
d) Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti
e) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti
f) Kamu Denetçiliği adaylığı için son üç ay içerisinde alınmış adli sicil sorgulama sonuç belgesi
g) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından (web sitesinden) alınmış siyasi parti üyelik durumu sorgu sonucu çıktısı
h) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı
Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurulardan son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşanlar dikkate alınmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
TBMM Kamu Denetçisi Seçim İlanı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel