Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

- sponsorlu bağlantılar-
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜ BAŞKANLIĞI (SUEN) PROJE SÜRESİ İLE SINIRLI SÜREDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI


1. ALIM YAPILACAK POZİSYON
658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı kurulmuştur. Aynı KHK'nın "Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bu işlerde çalışacak personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir" şeklinde düzenlenen 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Enstitü bünyesinde yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere, 1 Şubat 2018 tarihinde yapılacak sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen nitelikleri haiz 1 adet geçici personel alımı yapılacaktır.
KurumuOrman ve Su İşleri Bakanlığı
Türkiye Su Enstitüsü
BütçesiÖzel Bütçe
SüresiBaşlangıç tarihinden 31.12 2018 tarihine kadar
Proje / İşin Adı5. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) Çalışmaları: 2020 yılında gerçekleştirilecek ve farklı coğrafyalardan binlerce kişinin katılımının öngörüldüğü Forumun tema ve içeriklerinin belirlenmesi, lojistik hazırlıklarının yürütülmesi ve Forum sonrası raporların hazırlanması.
Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Değerlendirme Projesi: Sınırlı olan su kaynaklarının yönetiminin mukayeseli bir bakış açısıyla ele alınarak, ülke su kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmasını hedefleyen projede; Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin performans göstergelerinin mukayeseli şekilde analiz edilmesi ve raporlanması.
WatEUr Projesi: Projeye taraf olan Avrupa ülkelerinin AR-GE faaliyetlerinin haritalandırılması, uluslararası işbirliği için AB ve üçüncü ülkeler arasında işbirliği araçlarının geliştirilmesi, ortak Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik Gündemi belgesinin hazırlanması ve proje ortaklarının maddi katkılarıyla proje çağrılarının yapılması.
Yardımcı Proje
Elemanı (1 Adet)
Özel Şartlar:
Grafik Tasarım veya Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Programcılığı bölümlerinden 2 yıllık ön lisans düzeyinde mezun olmak.
Grafik ve tasarım konusunda en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak.
Tercihen İngilizce yabancı dilini iyi düzeyde bilmek.
2. ADAYLARDA ARANACAK DİĞER ŞARTLAR:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,
6) Seyahate engeli olmamak,
7) Son müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
8) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak, şartlarını taşıması gerekir.
3. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) Başvuru formu,
b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı,
c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) Adli sicil belgesi,
f) Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe olarak, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
g) Pozisyon için gerekli tecrübeyi gösterir belge (işveren yazısı ve SGK hizmet dökümü),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
Başvuruda istenen belgelerin 23 Ocak 2018 mesai saati bitimine kadar Türkiye Su Enstitüsüne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, Türkiye Su Enstitüsü ilan panosunda ve web sitesinde (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Mülakat, 1 Şubat 2018 tarihinde saat 10:00'da Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca-Üsküdar/İstanbul adresindeki Türkiye Su Enstitüsü'nde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile projelere uygunluk bakımından değerlendirilecektir.
Sınav sonuçları Türkiye Su Enstitüsü ilan panosunda ve web sitesinde (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Kurumumuz sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
Adaylardan başvuru veya başlatma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adres:
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca - Üsküdar 34696 İSTANBUL Telefon: 0216 325 4992 Faks: 0216 428 0992
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
l'ÜRKİV E SI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA \ ARDIMCI PROJE ELEMANI ALIMI
BAŞVURU FORMU
" TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI İSTANBUL
Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığının Yardımcı Proje Elemanı alımı sınavına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Adı ve Soyadı
İmzası
EKLER
_ Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alman mezun belgesi çıktısı _ Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf _ Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir)
_ Adli sicil belgesi
Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe, T.C. Kimlik ve irtibat bilgilerini (telefon ve e-posta) de içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir)
_ Pozisyon için tecrübeyi gösterir belgeler (işveren yazısı ve SGK hizmet dökümü)
^Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
Bl BÖLÜM ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
ADAY HAKKINDA BİLGİLER
1T.C. Kimlik No
2Adı ve Soyadı (Tam Olarak)
3Doğum Yeri-Tarihi (gg/aa/yyyy)-
4Nüfusa Kayıtlı OlduğuİlİlçeCilt NoAile S.NoSıra No
5Cinsiyet ve TabiiyetiErkek | j KadınTabiiyeti
6Haberleşme Adresi (Sınavla ilgili tebligatlar bu adrese gönderilecektir)
7Haberleşme Telefonu
8Askerlik DurumuYaptı [ ] Muaf[ ] .../..../...... tarihine kadar tecilli.
9Medeni Hali
10Adlı sicil kaydı durumuVar [ ] Yok [ ]
11Bitirdiği Öğretim KurumlanLise
Yüksek Okul
Bölüm
Bitirdiği Yıl ve Derecesi¦
12Halen Çalışıyorsanız, Görev Yeriniz ve Süresi
13Dalıa Önce Çalışmışsanız, Görev Yeriniz ve Süresi
Bl BÖLÜM İDARE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Aday No
Fonnu İnceleyen Sınav Başvuru Değerlendirme Komisyonu
BaşkanÜyeÜye
Sınav şartı uygundur.Sınav şartı uygun değildir. Nedeni:

AÇIKLAMALAR
1) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacak, soruları cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
2) Yanlış bilgi ve sahte belge vermek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir,
3) Başvuru yeri: Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü, K.Çamlıca Mah.Libadiye Cad.No:54 34696 Üsküdar/İSTANBUL
4) Form ve ekleri elden şahsen teslim edilecektir.
Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder