Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı

- sponsorlu bağlantılar-
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM - TERCÜMAN ALIMI SINAV DUYURUSU SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

A-SINAVI AÇAN BİRİM

Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

B-GÖREV YERİ

Çalıştırılacak sözleşmeli personel Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde istihdam edilecektir.

C-ÇALIŞTIRILACAK POZİSYONUN UNVANI VE SAYISI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4,'B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" çerçevesinde 1 (bir) adet İngilizce bilen "mütercinbtercüman" unvanl ı sözleşmeli personel

Ç-SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 27 Mart 2018 Salı günü Saat: 10:00da Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün Devlet Mahallesi Merasim Sokak No;9 Kati Dikmen/ANKARAadresindeki hzmet binasında yapılacaktır.

Sözlü s ınavtarihi ve yeri Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (wvwv,gep,gov.tr) ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

Başvuru sahibinin 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıması gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren İngilizce MütercimTercümanlık, İngilizce Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde (sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, son 5 yıl içerisinde alınan) veya Test of English as a Fcreign Language (TOEFL-IÖT) sınavından en az 96 puan düzeyinde (sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, son 2 y11 içinde a11nan)yabana dil belgesi bulunmak

c) Sınav tarihinden itibaren son iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla ÖSYM tarafından 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından (c) bendine göre yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere mütercim-tercüman pozisyonunun 10 katı aday giriş sınavına alınacaktır (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır). Yazıl! sınava girmeye hak kazananlar Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.gep.gov. tr) ilan edilecektir, Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır,

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER A'SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular, en geç 16 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar, "Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi Devlet Mahallesi Merasim Sokak No:9 Kat:1 Dikmen/ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşmış olacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler nedeniyle

geç ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.gep.gov.tr) temin edilebilir.

B- İSTENİLEN BELGELER

Adaylardan sınav başvurusu için istenilen belgeler Sınav Başvuru Formunda belirtilmiştir. Belgelerin aslının sunulması kaydıyla örnekleri idare tarafından onay lana bilecektir.

/. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav: Vergi (OECD,AÖvc diğer uluslararası kuruluşların vergi metinleri), ekonomi ve maliye alanında hukuki ve mesleki terminolojiye yönelik olarak mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

Sözlü Sınav: Vergi, ekonomi ve maliye alanında hukuki ve mesleki yabancı dil bilgisini vo uygulamayı Ölçer nitelikte olacaktır.

. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 4 aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (wvwv. gep.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

Yazı lı ve sözlü sınavın puan ortalaması alınarak başarı sı rasına göre en yüksek puan alan ilk aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayın gerekli şartları taşımadığının anlaşı İması, atanmaktan vazgeçmesi veya ataması yapıld ığı halde süresi içinde göreve başlamaması hallerinde atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü puan ortalaması en yüksek ikinci aday yedek olarak belirlenecektir.

I. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ Yazılı sınav sonuçları, sınav komisyonunca Gelir Politikaları Gene] Müdürlüğünün internet sitesinde (wwwgep.gov.tr) ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonucun ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Söz konusu itiraz Genel Müdürlükçe 5 gün içinde değerlendirilerek, değerlendirmenin yapılmasını müteakip itirazın sonucu 3 gün içinde ilgiliye tebliğ edilecektir, itirazı yerinde görülen aday da sözlü sınava davet edilecektir.

II. DİĞER HUSUSLAR

Gerek yazılı gerek sözlü sınava girecek adaylar yanlarında Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport bulunduracaklardır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlar! geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, yapılmış atamalar iptal edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar dışında, gerek duyulması halinde (0312) 415 31 23/ 415 31 21 numaralı telefonlardan bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

ilan olunur.
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder