Söğüt Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı üzerinden gelen ilana göre en az kpss 60 puan ile 1 kişilik itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. 2018 yılında Söğüt belediyesi itfaiye eri alımı ilanından yararlanmak isteyenler aşağıdan başvuru genel şart, özel şart ve diğer bilgileri alabilirsiniz.

İTFAİYE ERİ GİH 11 1 Herhangi bir lisans programından mezunu olmak Erkek KPSSP3 2017 KPSS den En az 60 Puan almak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle  öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2017 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarınıtaşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. İtfaiye eri için herhangi bir lisans programından, zabıta memuru için lise veya dengi okul mezunu olmak.
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
d. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin  15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek-1’ indeki
Başvuru Formu)
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
• KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 10/05/2018 den
28/05/2018 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:30-
17:30 arasında),müracaatlarını yapabilirler
• Başvuru belgelerini Söğüt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir,
• Başvurular şahsen yapılacaktır,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan detayları için buraya tıklayınız.
Söğüt Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder