GTHB 24 Kamu Personeli Alıyor

- sponsorlu bağlantılar-
GTHB 24 Kamu Personeli Alıyor

- Çözümleyici,
- Mühendis,
- Programcı,

Programcı ve Çözümleyici için: BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanacak Başvuru formunda birden fazla pozisyon için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için istenilen okuldan mezun olunmasından sonra çalışılmış olması kaydıyla; 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

10. İsteklilerin gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Bakanlığımızın internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (D Kapısı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 258 89 11) adresine teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile göndermiş olmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra yapılan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Çözümleyici ve Programcı pozisyonu için belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday arasına girenler yazılı sınava tabi tutulacaktır. Son sırada yer alan adayla puan eşitliği halinde eşit puana sahip adayların tümü yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yazılı sınava katılacakların listesi 23/07/2018 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi internet sitesinde (gazisem.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için 04/08/2018 tarihinde yapılacak yazılı sınavın; yerini ve saatini gösterir Sınav Giriş Belgeleri Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi internet sitesinden (gazisem.gazi.edu.tr) temin edilecektir.

13. Yapılacak yazılı sınav sorularına itirazlar 10.08.2018 tarihine kadar yazılı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

14. Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

15. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar; sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihten itibaren 07/09/2018 tarihi mesai bitimine kadar, itirazda bulunan aday tarafından GAZİSEM Döner Sermaye İşletmesinin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesindeki TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65 IBAN numaralı hesabına 60 yatırıldığına dair belge ve itiraz dilekçesi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.

16. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, sözlü sınav tarihi ve yeri 21/09/2018 tarihine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayınlanacaktır. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)

17. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için yapılan sözlü sınav notu 70 puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında iş tecrübesi yüksek olanlar, yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları asil ve yedek adaylar şeklinde Kurumumuz internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

18. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere (sözlü sınav notu 70 puan ve üzeri olanlardan) yapılacak sıralamaya göre yedek adaylar içerisinden yerleştirme yapılacaktır.

19. Başvurulan pozisyona ilişkin nitelikleri taşımayan ve belgelemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

20. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.
Mühendis için: I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK

ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR:

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip

olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan

( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5. Askerlik durumu;

 Askerlikle ilgisi bulunmamak.

 Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,

4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1.

maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar

başvuru yapamayacaklardır.

8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-

KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması

gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar

Kurulu Kararının "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi

tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve

kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü

uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip

olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde

getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca

görülen adaylar atanamayacaklardır.

Mühendis ilanı için tıklayınız.
Çözümleyici ve programcı için buraya tıklayınız.
GTHB 24 Kamu Personeli Alıyor Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder