GTHB

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GİRESUN FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ALIM İLANI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan
KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 6 (altı) Mühendis sözleşmeli personel alınacaktır.
Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1'de verilmiştir.
I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK
ŞARTLAR
A) GENEL ŞARTLAR:
İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan
( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.
4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5. Askerlik durumu;
 Askerlikle ilgisi bulunmamak.
 Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,
4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1.
maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar
başvuru yapamayacaklardır.
8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-
KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması
gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar
Kurulu Kararının "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü
uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip
olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde
getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca
görülen adaylar atanamayacaklardır.
B) ÖZEL ŞARTLAR
Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.
1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı
mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1'de verilmiştir. Başvuracak kişilerin
başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1'de belirtilen aranan niteliklere sahip
olması gerekmektedir.
2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların
müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.
Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.
3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, ve YÖKDİL'den son beş yıl
içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı
puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.
4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak
5. Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi
tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.
6. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.
II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN
BELGELER
Başvurular şahsen Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (Teyyaredüzü
Mah.Atatürk Bulvarı Giresun/Merkez) yapılacaktır.
1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel
Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 29.06.2018 günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
2. Başvuruda istenen Belgeler;
 Dilekçe
 Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği
 Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora
tez kitapçığının aslı
 KPSS sonuç belgesi
 YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi
 Sabıka Kaydı (''Adli sicil kaydı yoktur'' ve ''Arşiv sicil kaydı yoktur'' ibareleri
olmalıdır)
 Askerlik durumunu bildirir belge
 Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday
olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.)
 Güncel SGK Hizmet Dökümü
3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında
yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan
6(altı) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup değerlendirme tarihinden itibaren
3 (üç) iş günü içerisinde kurum (Fındık Araştırma Enstitüsü) internet adresinden ilan edilerek
duyurulacaktır.
III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre
içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında
yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3
puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yedek listeye
alınır.
Sonuçlar başvuru yapılan Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından
duyurulacaktır.
KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına
bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara, niteliklere ve belgelere
sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu
durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında " Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci
maddesinin 3. bendinde; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.